Privacyverklaring Kunstkring Eymerick


In deze privacyverklaring leggen wij uit welke persoonsgegevens wij verzamelen en gebruiken en met welk doel. Wij raden je aan deze verklaring zorgvuldig te lezen.


1. Privacybeleid Kunstkring Eymerick
Kunstkring Eymerick is een onafhankelijke vereniging zonder winstoogmerk, van en voor mensen die graag kunst maken en van kunst genieten. Via onze website bieden wij allerlei diensten aan leden en niet-leden. Daarbij verwerken wij privacygevoelige informatie, ook wel persoonsgegevens genoemd, zoals gegevens op de ledenlijst en de lijst voor het verzenden van e-mails. Wij vinden het van groot belang dat er zorgvuldig wordt omgegaan met persoonsgegevens. Persoonsgegevens worden door ons dan ook zorgvuldig verwerkt en beveiligd. Daarbij houden wij ons aan de eisen van de  AVG (Algemene Verordening Gegevensbescherming). Dat betekent dat wij:

  • duidelijk vermelden voor welke doeleinden wij persoonsgegevens verwerken. Dat doen wij via deze privacyverklaring;
  • het verzamelen van persoonsgegevens beperken tot alleen de persoonsgegevens die nodig zijn voor de doeleinden waarvoor ze worden verwerkt;
  • jouw gegevens niet zonder jouw toestemming doorgeven aan derde partijen, behalve als wij daar wettelijk toe verplicht zijn;
  • passende beveiligingsmaatregelen nemen om jouw persoonsgegevens te beschermen;
  • jouw recht respecteren om jouw persoonsgegevens op jouw aanvraag te corrigeren of te verwijderen.

Als je naar aanleiding van deze privacyverklaring contact met ons wilt opnemen, dan kan dat via het  e-mailadres info@kunstkringeymerick.nl.


2.  Gebruik van persoonsgegevens
Bij het aangaan van het lidmaatschap van onze vereniging heb je bepaalde gegevens bij ons achtergelaten. Dat zijn de volgende persoonsgegevens:

  • naam
  • adres
  • postcode + woonplaats
  • telefoonnummer vast en mobiel
  • Werksoort(en)
  • e-mailadres
  • website van jezelf

Wij verwerken die gegevens alléén voor de volgende doeleinden:

  • voor het vastleggen van je inschrijving voor het lidmaatschap,
  • om je e-mailberichten te kunnen versturen, zoals bijvoorbeeld de uitnodiging voor de jaarlijkse Algemene Ledenvergadering (ALV), oproepen tot deelname aan activiteiten of nieuwsbrieven,
  • om je de gelegenheid te geven – zonder tussenkomst van de ledenadministratie -contact te kunnen opnemen met andere leden.

3.  Beveiligen en bewaren
De ledenlijst met de e-mailadressen wordt niet op de website gezet, maar krijgen de leden éénmaal per jaar per e-mail toegestuurd. Zo zorgen wij ervoor om het maximale te doen om misbruik van jouw persoonsgegevens te voorkomen. Wij bewaren je persoonsgegevens niet langer dan noodzakelijk is. Dat wil zeggen dat wij die gegevens digitaal bewaren zolang je lid bent van onze vereniging. Als je op een eerder moment meldt dat bepaalde gegevens niet (meer) gepubliceerd hoeven te worden op de openbare ledenlijst zullen wij die zo snel mogelijk wissen. Als je jezelf afmeld als lid of als een lid is overleden of om een andere reden het lidmaatschap actief beëindigt wordt. Dan wordt al de informatie van dit lid binnen twee weken van de site verwijderd.   4.  Autoriteit Persoonsgegevens Natuurlijk helpen wij je graag verder als je klachten hebt over de verwerking van jouw persoonsgegevens. Mocht je er desondanks toch niet samen met ons uitkomen, dan heb je op grond van de privacywetgeving ook het recht om een klacht in te dienen bij de privacytoezichthouder, de Autoriteit Persoonsgegevens. Je kunt hiervoor contact opnemen met de Autoriteit Persoonsgegevens: Autoriteit Persoonsgegevens Postbus 93374 2509 AJ DEN HAAG Of op de website https://www.autoriteitpersoonsgegevens.nl/