Expositie afspraken vanaf 2018

Algemene afspraken met betrekking tot het exposeren via de kunstkring Eymerick.

 

Voor leden van de kunstkring:
De exposant meldt zich aan bij Hilda Swinkel.  Jan van de Vrande helpt haar hierbij. Zij coördineren een en ander en hangen de werken met de exposant samen op. We verwachten dat de werken de hele afgesproken periode blijven hangen.
De exposant moet de werken “gereed voor expositie “ aanleveren en voorzien van een label met naam, werkwijze, de naam van het werk, et cetera.
We verwachten dat de exposant op de einddatum vlot alle werken weghaalt want de volgende exposant komt er immers al aan.
Het exposeren gebeurt volledig voor eigen verantwoordelijkheid en aansprakelijkheid van de exposant. (Bijvoorbeeld schade, ontvreemding, et cetera)
De exposant houdt rekening met de belangen en wensen van de eigenaars/beheerders van de expositieplaats.
Het eventueel   regelen van een opening of het geven van publiciteit aan de expositie, dient de exposant zelf te verzorgen.

 

Voor niet leden van de kunstkring:
Zij kunnen op verzoek, als er in het expositieschema ruimte is, onder dezelfde voorwaarden en afspraken exposeren, maar ze betalen wel een  bijdrage die vooraf aan de kunstkring voldaan moet worden. Deze bedraagt 40 Euro.

 

Afspraak met betrekking tot exposeren via kunstkring Eymerick
 
Kunstkring Eymerick en ……………………………….. hebben afgesproken dat laatstgenoemde gaat exposeren van …………………  tot …………………..

 

Het volgende is afgesproken:

 

Beiden zijn het erover eens dat de expositie geen commercieel doel heeft,
maar dat er wel werken kunnen worden verkocht.
Ook eventueel verkochte werken zullen tot het einde van de overeengekomen periode in de expositieruimte blijven hangen tenzij ze worden vervangen door ander werk.
De afgesproken periode kan in onderling overleg worden gewijzigd.
De exposant moet zijn kunstwerken expositiegereed aanleveren en voorzien van  eventuele labels met de naam van de kunstenaar, de titel en de prijs van het kunstwerk.
De werken moeten direct na afloop van de overeengekomen periode door de exposant worden opgehaald omdat de expositieruimte gereed moet zijn voor de volgende exposant.
De mogelijkheid bestaat om de expositie officieel te openen, maar de kosten daarvan en van eventuele publiciteit komen voor eigen rekening van de       exposant.
Het tentoonstellen van de kunstwerken gebeurt volledig voor eigen risico en aansprakelijkheid van de exposant,  Deze kan desgewenst zijn of haar werk verzekeren middels de eigen inboedelverzekering..

 

De exposant ( lid van de kunstkring ) hoeft in verband met het tentoonstellen van zijn werk geen bijdrage te betalen aan de kunstkring. Niet-leden kunnen ingeval er in het expositieschema ruimte is, exposeren onder dezelfde voorwaarden als leden, maar zij zijn daarvoor een bijdrage verschuldigd aan de kunstkring van  € 40.
De exposant zal, als hij door een of andere reden niet in staat is om  op de afgesproken periode zijn werken tentoon te stellen, dat zo spoedig mogelijk aan de expositiecommissie melden.

 

Handtekening namens de kunstkring                             Handtekening exposant